Văn bản chỉ đạo, điều hành

Nghị quyết Về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018
Ngày đăng: (01-01-1970)

ghị quyết Về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018

Nghị quyết Về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thôn, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, góp phần về đích nông thôn mới năm 2018.
Ngày đăng: (01-08-2018)

Nghị quyết Về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thôn, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, góp phần về đích nông thôn mới năm 2018.

Nghị quyết trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
Ngày đăng: (01-01-1970)

Nghị quyết trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018

1871/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh
Ngày đăng: (06-08-2016)

1871/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh

1871/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh
Ngày đăng: (06-08-2016)

1871/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh

1871/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh
Ngày đăng: (06-08-2016)

1871/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh

1871/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh
Ngày đăng: (06-08-2016)

1871/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh

1871/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh
Ngày đăng: (06-08-2016)

1871/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nội vụ áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày đăng: (01-01-1970)

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa, thể thao và du lịch
Ngày đăng: (05-05-2018)

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở văn hóa, thể thao và du lịch UBND cấp huyện, UBND cấp xaxtreen địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lệnh sơ tán dân
Ngày đăng: (13-09-2017)

Tải văn bản về tại đây

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo
Ngày đăng: (31-12-2017)

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo

Niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý ngành TT và Truyền thông
Ngày đăng: (05-05-2018)

Quyết định về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý ngành TT và Truyền thông

Quyết định phê duyệt danh sách tàu cá tham gia thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo quyết định số 48/2010 QĐ-TTg ngày 13/2/2010 của thủ tướng chính phủ đợt 2
Ngày đăng: (12-02-2010)

Quyết định phê duyệt danh sách tàu cá tham gia thường xuyên khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo quyết định số 48/2010 QĐ-TTg ngày 13/2/2010 của thủ tướng chính phủ đợt 2
1 2 3 4 5 6