28-08-2017 - 02:25

Tổ chức Bộ máy xã Kỳ Hà: Đảng ủy - UBND xã

SƠ ĐỒ ĐẢNG ỦY XÃ KỲ HÀ:

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND XÃ KỲ HÀ:

 

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ

 

 

. . . . .