Thông báo của UBND

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THỊ XÃ KỲ ANH
Ngày đăng: (06-05-2019)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THỊ XÃ KỲ ANH

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THỊ XÃ KỲ ANH
Ngày đăng: (06-05-2019)

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THỊ XÃ KỲ ANH

HƯỚNG DẪN TIẾP XÚC, CUNG CẤP PHẢN HỒI THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
Ngày đăng: (03-05-2019)

HƯỚNG DẪN TIẾP XÚC, CUNG CẤP PHẢN HỒI THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Lệnh sơ tán dân
Ngày đăng: (13-09-2017)

Tải văn bản về tại đây

Thông báo lênh gọi công dân nhập ngũ năm 2018
Ngày đăng: (23-01-2018)

Thông báo lênh gọi công dân nhập ngũ năm 2018
1 2 3 4