02-10-2019 - 01:31

Tập trung tuyên truyền, cổ vũ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quý IV năm 2019

Quý IV năm 2019 là thời điểm các cấp, các ngành tập trung phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, đồng thời đây là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện và ngày lễ kỷ niệm quan trọng. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực, Ban Tuyên giáo Thị uỷ vừa ban hành Hướng dẫn với các nội dung trọng tậm sau:

I. Về Nội dung tuyên truyền

1. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ Nhất.

- Tuyền truyền triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 - Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tuyên truyền, triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị: Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thị xã về tầm quan trong của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Tăng cường chất lượng công tác nắm bắt tình hình tại địa phương, đặc biệt liên quan đến những vấn đề mới nảy sinh, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, phối hợp với các phòng, ban, ngành tham mưu xử lý, giải quyết; chủ động phối hợp và cung cấp thông tin với cơ quan báo chí, truyền thông để đảm bảo tính chính xác, kịp thời của thông tin.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về biển, đảo nhất là tình hình an ninh trật tự liên quan đến âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tình hình phức tạp trên biển Đông (theo nội dung văn bản số 78-BS/VP của Văn phòng Tỉnh ủy về sao gửi, cung cấp Tài liệu thông tin nội bộ về tình hình biển Đông thời gian gần đây); tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Cam-pu-chia…

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội MTTQ các cấp, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đến các tầng lớp Nhân dân, qua đó tích cực hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do hệ thống MTTQ Việt Nam làm đầu mối phát động, góp phần đưa nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào cuộc sống gắn với tuyên truyền Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư 18/11.

- Tuyên truyền một số văn bản luật, nghị định, chính sách mới trên các lĩnh vực đời sống xã hội; giáo dục, vận động nhân dân sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.

2. Tuyên truyền việc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

- Tuyên truyền tình hình thực hiện nhiệm vụ trên tất các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của thị xã, của tỉnh và của cả nước. Nội dung tuyên truyền cần bám sát tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của các cấp, các ngành đề ra. Phản ánh những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, bất cập cần khắc phục trên từng lĩnh vực; cổ vũ các ngành, các địa phương tập trung cho sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2019.

- Tuyên truyền việc triển khai xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tiếp tục tập trung tuyên truyền việc khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế biển; tuyên truyền việc chuyển đổi sinh kế lâu dài cho nhân dân các xã vùng biển ở các địa phương. Tập trung tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi vào thị xã.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, phòng, chống dịch sốt xuất huyết, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của bộ máy chính quyền các cấp, các ban ngành từ thị xã đến cơ sở trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh. Tuyên truyền phòng chống thiên tai, tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống lụt, bão với phương châm “4 tại chỗ”.

- Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Đặc biệt, chú ý tuyên truyền về những mô hình làm kinh tế giỏi và việc đẩy mạnh nhân rộng những mô hình này. Tiếp tục tuyên truyền việc kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trong các tầng lớp nhân dân; phòng chống và ngăn chặn tai, tệ nạn xã hội... 

3. Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân

- Nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày quốc phòng toàn dân và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; quá trình xây dựng, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam 75 năm qua.

- Biểu dương những thành tích to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những kết quả và thành tích đạt được trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân của các cấp, các ngành, các địa phương; những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong phong trào "Thi đua quyết thắng".

- Tuyên truyền đường lối, quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi Tìm hiểu lịch sử 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

4. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể:

- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm sau: 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018); 58 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2019); 79 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2019), 73 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2017)…

Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, ngành Dân Vận, Văn phòng cấp uỷ; 71 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng; 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019); Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019); Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019);

- Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019); 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019); 73 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2019);

          II. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đảm bảo công tác tuyên truyền theo từng thời gian, từng chủ đề với nội dung, hình thức phù hợp; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, cổ động ở từng địa phương, đơn vị hiệu quả, thiết thực.

2. Phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, biểu dương những điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, học tập, công tác…

3. Phát động, hướng dẫn, phổ biến thể lệ, cách thức tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”; gắn với chào cờ đầu tháng, đầu tuần, các hội nghị giao ban tháng, tuần; sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ để tổ chức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham gia cuộc thi thiết thực, hiệu quả, sâu rộng.

4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp các ngày lễ và ngày kỷ niệm. Tuyên truyền qua các hội nghị báo cáo viên, giao ban công tác hàng tháng, sơ kết quý III; sơ kết 9 tháng đầu năm 2019; tuyên truyền trong sinh hoạt các chi bộ, hội, đoàn thể và nhân dân; tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các pano, áp phích, băng rôn, bảng điện tử. 

5. Đội ngũ Báo cáo viên Thị ủy, Cộng tác viên Dư luận xã hội tham gia thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền; Ban Biên tập Bản tin, Cổng thông thông tin điện tử thị xã, Cổng thông tin điện tử, trạm truyền thanh các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

6. Các hoạt động tuyên truyền gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

7. Thực hiện nghiêm túc việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền, pan nô, áp phích…ở cơ quan, đơn vị, nơi công cộng, gia đình để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong quý IV/2019.

III. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

1 Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII! 

2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng! 

3. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! 

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019! 

5. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

6. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng! 

7. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam! 

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

9. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

M.H

. . . . .