02-12-2017 - 17:31

Nâng cao năng lực điều hành tác nghiệp trong xây dựng nông thôn mới

Để nhằm giúp các bộ cơ sở trong công tác chỉ đạo,điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Sáng ngày 14 tháng 8, văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thị xã đã tổ chức lớp tập huấn " Nâng cao năng lực điều hành tác nghiệp trong xây dựng Nông thôn mới"

       Tham dự lớp tấp huấn có các thành viên ban chi đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới Thị. Đại dịên các phòng ban chuyên môn, Ở xã gồm ban chỉ đạo, ban quản lý, cán bộ chuyện trách NTM, trưởng các đoàn thể, bí thư thôn trưởng, chỉ hội trưởng hội Nông dân, Phụ nữ các xã Kỳ Hà – Kỳ Ninh- Kỳ Hưng, Kỳ Nam và Kỳ Hoa.

      Tại lớp tấp huấn các thành viên tham gia được nghe Tiến sỹ Mộc Quế, Vịên trưởng Vịên khoa học quản trị kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt một số nội dung trong công tác điều hành tác nghiệp xây dưng NTM: như liên kết hoá, xã hội hoá, doanh nghiệp hoá, công nghiệp hoá... Kỷ năng điều hành tác nghiệp có văn hoá khi giao tiếp với người dân, phương pháp tạo uỷ tín trong giao tiếp. Rèn luyện kỷ năng thuyết phục người dân trong viêc tham gia hưởng ứng các phong trào như phong trào hiến đất, hiến cấy, phong trào tham gia đóng xây dựng kết cấu hạ tầng.... Ngoài ra các thành viên còn được truyền đạt  một số kinh nghiệm đi đến thành công trong quá trình chỉ đạo, quản lý điều hành

 Tiến sỹ Mộc Quế, Vịên trưởng Vịên khoa học quản trị kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt một số nội dung trong công tác điều hành tác nghiệp xây dưng NTM

             Qua lớp tập huấn đã giúp cho cán bộ làm công tác  quản lý, chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM cấp cơ sở có được kến thức và kỹ năng, trong quá trình triển khai, từ đó góp phần chung vào sự thành công chượng trình Mục tiêu Quốc gia xây  dựng nông thôn mới của trên địa bàn Thị.

                                                Hồng Chúng – Trung Hiếu
Theo thixakyanh.hatinh.gov.vn

. . . . .