24-03-2017 - 16:07

Kỳ Hà: tập huấn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

Nhằm giúp xã Kỳ Hà xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẩu, vườn mẫu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2016. Sáng ngày 24 tháng 3, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thị xã Kỳ Anh đã tổ chức tập huấn xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và thực hiện một số cơ chế chính sách liên quan trong xây dựng NTM cho cán bộ xã, Bí thư, Thôn trưởng, trưởng các đoàn thể, các hộ đăng ký xây dựng vườn mẫu các thôn và nhân dân thôn Đông Hà.

      

Văn phòng NTM Tỉnh truyền đạt kiến thực xây dựng khu vườn mẫu

  Lớp  tập huấn đã được Văn phòng điều phối NTM tỉnh trực tiếp  hướng dẫn  10 tiêu chí về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẩu và 5 tiêu chí vườn mẩu, gồm: nhà ở và công trình phụ trợ; vườn hộ và công trình chăn nuôi; hàng rào; đường giao thông;  nhà văn hóa và khu thể thao thôn; hệ thống điện; văn hóa, giáo dục; vệ sinh môi trường; hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội; chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước và các quy định khác của tổ chức; quy hoạch và thực hiện quy hoạch; ứng dụng tiến bộ KHKT; sản phẩm từ vườn; môi trường, cảnh quan; thu nhập. Cùng với hướng dẫn xây dựng khu dân cư kiểu mẩu, vườn mẩu, tại lớp tập huấn, các học viên còn được tiếp thu nội dung về một số cơ chế chính sách năm  2016 trong xây dựng  NTM cuả tỉnh, của thị xã. Những bài học kinh nghiệm của các địa phương trong tỉnh trong quá trình xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu.

Khu vườn mẫu của gia định chị Lê Thị Thức, thôn Đồng Hà


          

   Lớp tập huấn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẩu, vườn mẩu đã giúp cán bộ và người dân xã  Kỳ Hà năm vững  về các tiêu chí xây dựng  NTM,  từ đó  xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẩu đúng tiêu chuẩn của bộ tiêu chí, góp phần cùng xã Kỳ Hà  về đích xây dựng NTM đúng theo lộ trình đề ra.

                                              Quỳnh Nga- Anh Tuấn
Theo thixakyaanh.hatinh.gov.vn

. . . . .