Giới thiệu

Tiểu sử và nhiệm vụ của lãnh đạo

Tiểu sử và nhiệm vụ của lãnh đạo

07-12-2017
Tiểu sử và lãnh đạo xã Kỳ Hà
Lịch sử, truyền thống văn hóa

Lịch sử, truyền thống văn hóa

05-12-2017
Lời nói đầu CHƯƠNG I: Đặc điểm tình hình và sự lãnh đạo đấu tranh sau cách mạng tháng 8 năm 1945. CHƯƠNG II: Đảng bộ và nhân dân Kỳ Hà trong công cuộc kháng chiến chống thực dân pháp 1946-1954. CHƯƠNG III: Từng bước xây dựng Chủ nghĩa xã hội làm hậu thuẩn cho cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng miền nam năm...
1