04-12-2017 - 10:06

Điều kiện tự nhiên xã Kỳ Hà

Diện tích 10,48 km2, dân số 5.274 người; phía bắc giáp xã Kỳ Ninh ngăn cách bởi sông Vịnh. Phía đông là biển và núi Cao Vọng, phía nam giáp xã Kỳ Trinh gián cách bởi sông Quyền, phía tây giáp xã Kỳ Hải. Trước năm 1945 là 3 làng: Hà Trung, Văn Yên (tổng Hà Trung) và Quy Hoà (tổng Đậu Chữ). Năm 1945 nằm trong xã Trung Hải. Tháng 5/1977 tách các xóm dân làm muối lập xã Kỳ Hà. Hiện nay xã Kỳ Hà có 6 xóm: Bắc Hà, Đông Hà, Hải Hà, Nam Hà 1, Nam Hà 2, Tây Hà.

. . . . .