06-10-2017 - 16:27

Công an thị xã Kỳ Anh tổ chức quán triệt, ký cam kết thực hiện Thông tư số 27 của Bộ Công an về Quy tắc ứng xử của lực lượng CAND

Sáng ngày 2/10, Công an thị xã Kỳ Anh tổ chức Hội nghị tổ chức quán triệt, triển khai và ký cam kết thực hiện Thông tư số 27/2017/TT-BCA, ngày 22/8/2017 của Bộ Công an về Quy tắc ứng xử của lực lượng CAND.

Đ.c Thượng tá Phạm Việt Hưng - Phó Công an thị xã quán triệt nội dung Thông tư 27

          Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, chỉ huy đồng chí Thượng tá Phạm Việt Hưng – Phó trưởng Công an thị xã đã quán triệt sâu sắc những nội dung của Thông tư 27 đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Đồng chí đã nhấn mạnh việc thực hiện Thông tư 27 phải gắn với thực hiện nghiêm điều lệnh CAND, quy trình quy chế công tác, quy định về chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ."; chỉ đạo các đội, đồn, Công an phường, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ căn cứ đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình hành động, ban hành bộ tiêu chí giao tiếp ứng xử phù hợp với từng hệ lực lượng.

        Tại hội nghị, đại diện chỉ huy các Đội, đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng, Công an 06 phường đã ký cam kết thi đua, 100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị ký cam kết thực hiện thông tư 27 của Bộ Công an.

Các đội, đồn, Công an phường ký giao ước thi đua thực hiện

Cán bộ chiến sĩ ký cam kết thực hiện

           Tổng kết hội nghị Đồng chí Phạm Việt Hương - Phó trưởng Công an thị xã khẳng định trên cơ sở những Quy định chung và Nội dung quy tắc ứng xử các đội, đồn, Công an phường chủ động lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong các hoạt động sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Đảng, chuyên môn và đoàn thể. Tiếp tục tổ chức các diễn đàn " Sinh hoạt nghiệp vụ và rèn luyện kỷ năng giao tiếp" trong cán bộ, chiến sỹ; diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân". Phối hợp các đơn vị báo chí, Đài truyền thanh truyền hình thị xã và các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, tổ chức các hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Thông tư số 27/TT-BCA của Bộ Công an để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, giám sát việc thực hiện; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND./.

Lương Khánh – Công an thị xã Kỳ Anh
Theo thixakyanh.hatinh.gov.vn

. . . . .