Quy hoạch, kế hoạch

 Thay đổi diện mạo TX. Kỳ Anh: Quyết tâm lớn, thách thức nhiều!

Thay đổi diện mạo TX. Kỳ Anh: Quyết tâm lớn, thách thức nhiều!

27-11-2017
Để hoàn thành mục tiêu cán đích đô thị loại III vào năm 2020, TX Kỳ Anh đang nỗ lực tạo ra những bước đột phá về cơ sở hạ tầng, làm thay đổi diện mạo đô thị.
1