Chỉ đạo của Ban NTM

 Nâng cao năng lực điều hành tác nghiệp trong xây dựng nông thôn mới

Nâng cao năng lực điều hành tác nghiệp trong xây dựng nông thôn mới

02-12-2017
Để nhằm giúp các bộ cơ sở trong công tác chỉ đạo,điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Sáng ngày 14 tháng 8, văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thị xã đã tổ chức lớp tập huấn " Nâng cao năng lực điều hành tác nghiệp trong xây dựng Nông thôn mới"
 Kỳ Hà: tập huấn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

Kỳ Hà: tập huấn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

24-03-2017
Nhằm giúp xã Kỳ Hà xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẩu, vườn mẫu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2016. Sáng ngày 24 tháng 3, Văn phòng Điều phối nông thôn mới thị xã Kỳ Anh đã tổ chức tập huấn xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và thực hiện một số cơ chế chính sách liên quan trong xây dựng NTM cho cán bộ...
 Lãnh đạo UBND thị xã, Văn phòng NTM kiểm tra công tác xây dựng NTM xã Kỳ Hà.

Lãnh đạo UBND thị xã, Văn phòng NTM kiểm tra công tác xây dựng NTM xã Kỳ Hà.

02-03-2017
Theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh, thì Kỳ Hà là xã được phê duyệt đăng ký về đích năm 2017.Nhưng với quyết tâm cao của đảng bộ và người dân, xã Kỳ Hà phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng NTMtrong năm 2016.
1