Các khoản đóng góp của nhân dân, các loại quỹ

Quỹ phòng chống thiên tai

Quỹ phòng chống thiên tai

06-01-2018
Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/2/2016 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh
Quỹ phòng chống thiên tai

Quỹ phòng chống thiên tai

05-01-2018
Theo nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của chính phủ
1